Privaatsuspoliitika

Veski Market OÜ (e-Veski) privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Veski Market OÜ töötleb oma klientide ja töötajate isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Veski Market poolt pakutavaid tooteid või kes külastavad Veski Market kauplust ja veebisaiti. Veski Market OÜ kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Klientide isikuandmete vastutavate töötleja kontaktandmed on: Veski Market OÜ (Veski Market – Instituudi tee 132, Alliku küla, Saue Vald), e-post klient@veskimarket.ee

Ettevõtte poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda ülal toodud kontaktidel või andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@veskimarket.ee.

E-Veski on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Milliseid isikuandmeid kogume?

Veski Market võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Veski Market võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Veski Marketil on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas Veski Market isikuandmeid kogub?

Veski Market kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt Veski Market toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Veski Market kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel Veski Market isikuandmeid töötleb?

Veski Market töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 •  kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 •  kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 •  kliendi päringutele vastamine
 •  kliendisuhete arendamine ja analüüs
 •  toodete ja teenuste pakkumine
 •  otseturundus
 •  õigustatud huvi
 •  maksevõime hindamine (finantsiline usaldusväärsus)
 •  tarbijaharjumuste uurimine
 •  teenuste haldamine ja arendamine
 •  veebilehe kasutamine ja täiustamine
 •  loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 •  müügistatistika koostamine
 •  isikute ja vara kaitse
 •  õigusnõuete menetlemine
 •  seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Kuidas Veski Market Teie isikuandmeid kaitseb?

Veski Market kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitseb kliendiandmebaasides ja veebilehtel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

Veski Market võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Veski Market isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on ettevõtetel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Veski Market võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Veski Market võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid.

Küpsiste kasutamine

Veski Market veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 •  seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 •  püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 •  esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 •  kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Veski Market veebilehe külastamisel võib Veski Market koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Veski Market töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Videosalvestused

Veski Market kaupluses ja laos on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on lepinguline valvekaamerate omanik.

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

Profileerimine

Veski Market võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Veski Market ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida  ettevõttelt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Veski Market OÜ  andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil info@veskimarket.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Veski Marketil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Veski Market OÜ’l on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Veski Market OÜ’l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav  ettevõtete veebilehtedel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et mõni  ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@veskimarket.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

 

0
  0
  Teie ostukorv
  Teie ostukorv on tühiTagasi poodi